24 oktober 2021
Willem de Zwijger prot. chr. basisschool
Willem de Zwijger prot. chr. basisschool
Behalve onder de naam Willem de Zwijger prot. chr. basisschool ook bekend onder de namen Willem de Zwijger p.c.bs en Willem De Zwijgerschool.
0475315665
Basisschool te Roermond, Limburg
Adres
Minister Beversstraat 7
6042BL ROERMOND
Protestants-Christelijk