2 maart 2024
Chr Basissch Pr Bernhard
Chr Basissch Pr Bernhard
Behalve onder de naam Chr Basissch Pr Bernhard ook bekend onder de namen Basisschool Pr.Bernhard en Pr.Bernhard.
0577461355
Basisschool te Barneveld, Gelderland
Adres
Dr. H.C. Bosstraat 25
3886KA GARDEREN
Protestants-Christelijk