17 juni 2024
Dr Martin Luther Kingsch
Dr Martin Luther Kingsch
Behalve onder de naam Dr Martin Luther Kingsch ook bekend onder de naam Dr Martin Luther King.
Basisschool te Rotterdam, Zuid-Holland
Adres
Bertrand Russellplaats 7 -9
3069CA ROTTERDAM
Postadres
Postbus 81189
3009GD ROTTERDAM
Protestants-Christelijk