7 juni 2023
De Balans Chr. Sch. v. SBO
De Balans Chr. Sch. v. SBO
Behalve onder de naam De Balans Chr. Sch. v. SBO ook bekend onder de naam De Balans.
0104504295
Speciaal Basisonderwijs te Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
Adres
Merellaan 344
2902JN CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Protestants-Christelijk