19 maart 2019
Theresiasch v KBSO
Theresiasch v KBSO
Behalve onder de naam Theresiasch v KBSO ook bekend onder de namen Theresiaschool en Theresia.
0104840680
Basisschool te Rotterdam, Zuid-Holland
Adres
Strevelsweg 155
3073DZ ROTTERDAM
Rooms-Katholiek