28 juli 2021
basisschool De Dijck
basisschool De Dijck
Behalve onder de naam basisschool De Dijck ook bekend onder de naam De Dijck.
0105919478
Basisschool te Maassluis, Zuid-Holland
Adres
Dennendal 147
3142LC MAASSLUIS
Rooms-Katholiek