19 juni 2018
CBS Overschie-De Regenboog
CBS Overschie-De Regenboog
Behalve onder de naam CBS Overschie-De Regenboog ook bekend onder de namen Overschie-De Regenboog en C.B.S. Overschie.
Basisschool te Rotterdam, Zuid-Holland
Adres
Delftweg 46
3043CH ROTTERDAM
Protestants-Christelijk