29 november 2022
basisschool Prins Willem-Alexander, locatie Prof. v.d. Waalslaan
basisschool Prins Willem-Alexander, locatie Prof. v.d. Waalslaan
Behalve onder de naam basisschool Prins Willem-Alexander, locatie Prof. v.d. Waalslaan ook bekend onder de namen Prins Willem-Alexander en Prins Willem Alexander.
0184416662
Basisschool te Sliedrecht, Zuid-Holland
Adres
Prof. van der Waalslaan 2
3362SP SLIEDRECHT
Protestants-Christelijk