16 juli 2024
A.J. Schreuderschool voor SO/VSO-ZMLK
A.J. Schreuderschool voor SO/VSO-ZMLK
Behalve onder de naam A.J. Schreuderschool voor SO/VSO-ZMLK ook bekend onder de namen A J Schreuderschool en A.J. Schreuderschool voor SO/VSO-ZMLK, SO.
0104196849
Speciale School te Rotterdam, Zuid-Holland
Adres
Guido Gezelleweg 24
3076EB ROTTERDAM
Protestants-Christelijk