20 juni 2024
Chr SSBO De Burcht
Chr SSBO De Burcht
Behalve onder de naam Chr SSBO De Burcht ook bekend onder de naam SBO De Burcht.
0180415792
Speciaal Basisonderwijs te Ridderkerk, Zuid-Holland
Adres
Mozartstraat 180-A
2983AK RIDDERKERK
Protestants-Christelijk