24 oktober 2021
Chr Basissch Bernegea
Chr Basissch Bernegea
Behalve onder de naam Chr Basissch Bernegea ook bekend onder de naam c.b.s. Bernegea.
0515533013
Basisschool te Súdwest-Fryslân, Friesland
Adres
Wartenterp 9
8617LD ABBEGA
Protestants-Christelijk