24 oktober 2021
Chr Basissch De Opdracht
Chr Basissch De Opdracht
Behalve onder de naam Chr Basissch De Opdracht ook bekend onder de naam c.b.s. De Opdracht.
0512301771
Basisschool te Opsterland, Friesland
Adres
Foareker 21 -23
9247AA URETERP
Protestants-Christelijk