9 april 2020
CNS Basissch J.C. vd Wal
CNS Basissch J.C. vd Wal
Behalve onder de naam CNS Basissch J.C. vd Wal ook bekend onder de namen cbs J.C. van der Wal en van der Wal.
0346572935
Basisschool te Stichtse Vecht, Utrecht
Adres
Zwanenkamp 1305
3607NZ MAARSSEN
Protestants-Christelijk