9 april 2020
Chr Bs e Wegwijzer
Chr Bs e Wegwijzer
Behalve onder de naam Chr Bs e Wegwijzer ook bekend onder de namen cbs De Wegwijzer en De Wegwijzer.
Basisschool te Bunschoten, Utrecht
Adres
Idenburgstraat 9
3752AN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Postadres
Postbus 33
3750GA BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Protestants-Christelijk