24 september 2023
Basissch de Breede Hei
Basissch de Breede Hei
Behalve onder de naam Basissch de Breede Hei ook bekend onder de namen rkbs De Breede Hei en De Breede Hei.
0334564138
Basisschool te Amersfoort, Utrecht
Adres
Dopheide 40
3823HL AMERSFOORT
Rooms-Katholiek