12 augustus 2022
Geref.bs. Dr.H.Bavinck
Geref.bs. Dr.H.Bavinck
Behalve onder de naam Geref.bs. Dr.H.Bavinck ook bekend onder de namen Dr H Bavinckschool en Dr.H.Bavinck.
Basisschool te Bunschoten, Utrecht
Adres
Flevolaan 9
3752DA BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Postadres
Kluut 28
3752PP BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Gereformeerd vrijgemaakt