27 mei 2020
Ten Boom Basisschool
Ten Boom Basisschool
Behalve onder de naam Ten Boom Basisschool ook bekend onder de namen cbs Ten Boom en Ten Boom.
Basisschool te Stichtse Vecht, Utrecht
Adres
Fazantenkamp 162
3607CH MAARSSEN
Protestants-Christelijk