28 juli 2021
2e Marnixsch Chr Basison
2e Marnixsch Chr Basison
Behalve onder de naam 2e Marnixsch Chr Basison ook bekend onder de namen cbs 2e Marnix en 2e Marnix.
Basisschool te Utrecht, Utrecht
Adres
Dantelaan 2-A
3533VD UTRECHT
Protestants-Christelijk