5 juli 2022
Chr Basissch De Zaaier
Chr Basissch De Zaaier
Behalve onder de naam Chr Basissch De Zaaier ook bekend onder de namen basisschool De Zaaier en De Zaaier.
Basisschool te Woudrichem, Noord-Brabant
Adres
Burgemeester Baxlaan 3
4281KN ANDEL
Protestants-Christelijk